شرکت در این هفته فروش ویژه ای برای رادیاتور های شیشه ای را در نظر داریم با توجه به سرما این هفته و در هفته دیگر قیمت را به شدت کاهش داده تا مشتریان از تخفیف ویژه برخوردار شوند